Hướng dẫn cài đặt khóa OSN 3362

huong dan cai dat khoa osn3362

(Khách hàng vui lòng đọc rõ một lần trước khi thao tác, ghi chú: “*” quay lại; “#” xác nhận lệnh)

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài đặt mật khẩu Admin (Có thể chọn bằng mã số, thẻ từ, vân tay)

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu mặc định từ nhà sản xuất là 123456, ấn #.
 • Bước 3: Chọn một trong 3 phương thức: Mã số, Thẻ từ, Vân tay làm mật khẩu Admin…

+ Nếu dùng mật khẩu mã số: Nhập mã số (6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thêm lần 2, ấn #. 

+ Nếu dùng vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là cài đặt thành công. Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

+ Nếu dùng thẻ từ: Đưa thẻ từ vào màn hình nhận thẻ từ, nghe thấy tiếng TÍT TÍT TÍT là cài đặt thẻ từ thành công.

 (Ghi chú: Khi đã chọn phương thức nào làm mật khẩu Admin thì tất cả các bước tiếp theo sử dụng đúng phương thức mật khẩu Admin đó. Nếu sử dụng phương thức bằng mật khẩu mã số thì luôn kết thúc bằng phím # để xác nhận. Còn sử dụng phương thức vân tay hoặc thẻ từ thì không cần bước xác nhận bằng phím #).

Cách thay đổi mật khẩu Admin

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 1, ấn  #. 

+ Nếu thay đổi Admin mật khẩu mã số: Nhập mã số mới (6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mật khẩu vừa thay đổi lần 2, ấn #. 

+ Nếu thay đổi Admin vân tay: Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là  cài đặt thành công. Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

+ Nếu thay đổi Admin dùng thẻ từ: Đưa thẻ từ vào màn hình nhận thẻ từ nghe thấy tiếng TÍT TÍT TÍT là cài đặt thẻ từ thành công.

Thêm mật khẩu người dùng

Thêm mật khẩu mã số

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 2, ấn #. Nhập mật khẩu mã số muốn thêm ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mã số vừa thêm lần 2, ấn #. 

Thêm vân tay

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 2, ấn #. Đưa ngón tay vào mặt nhận vân tay. Sau khi đèn nháy 3 lần có nghe thấy nhiều tiếng TÍT là  cài đặt thành. Nếu báo hiệu sai thì nghe thấy 2 tiếng TÍT TÍT, khách hàng vui lòng đặt vân tay để cài đặt lại.

Thêm thẻ từ

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 2, ấn #. Đưa thẻ từ vào màn hình nhận thẻ từ nghe thấy tiếng TÍT TÍT TÍT là cài đặt thẻ từ thành công.

Xóa mật khẩu người dùng

Xóa một phương thức mở khóa 

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 3, ấn #. Sau đó ấn phím 1, ấn #, ấn mật khẩu mã số cần xóa, ấn # . (Nếu xóa vân tay thì đặt vào vị trí nhận vân tay hoặc thẻ từ thì đặt vào màn hình nhận từ).

Xóa toàn bộ vân tay

 • Bước 1: Ấn nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 3, ấn #. Sau đó ấn phím 2, ấn #. Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. Có tiếng hú và âm báo bằng tiếng anh xác nhận thành công.

 Xóa toàn bộ thẻ từ

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 3, ấn #. Sau đó ấn phím 3, ấn #.  Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. Có tiếng hú và âm báo bằng tiếng anh xác nhận thành công.

Xóa toàn bộ mật khẩu mã số

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 3, ấn #. Sau đó ấn phím 4, ấn #. Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. Có tiếng hú và âm báo bằng tiếng anh xác nhận thành công.

Xóa toàn bộ dữ liệu mở khóa ( Thẻ từ, mã số, vân tay trừ mật khẩu Admin)

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 3, ấn #. Sau đó ấn phím 5, ấn #. Ấn # lần nữa để xác nhận lệnh. Có tiếng hú và âm báo bằng tiếng anh xác nhận thành công.

CÀI ĐẶT KHÁC 

Cài đặt chế độ tổ hợp mở khóa kép

 Chế độ kép nghĩa là phải nhập 2 phương thức mở khóa mới có thể mở được cửa: Mã số  + Thẻ từ; Mã số + vân tay; vân tay + thẻ từ, vân tay + vân tay…

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 4, ấn #. Sau đó ấn phím 1, ấn #. ấn # để xác nhận. Nếu muốn hủy tính năng thì thao tác tương tự như khi kích hoạt. 

Cài đặt báo động chống trộm

 Khi nhập phương thức mở khóa bị sai quá 5 lần thì sẽ kích hoạt chế độ báo động chống trộm. Khóa sẽ phát ra tiếng hú báo động và tự ngắt nguồn điện trong 3 phút. Khi đó khóa không sử dụng được phương thức mở khóa bằng mã số, vân tay. Chỉ sử dụng được thẻ từ và chìa cơ. Thẻ từ có tác dụng kích hoạt lại nguồn điện.)

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 4, ấn #. Sau đó ấn phím 2, ấn #. Ấn # để xác nhận thì chế độ báo động chống trộm được kích hoạt. Nếu muốn Hủy tính năng thì thao tác tương tự như khi kích hoạt.

Cài đặt mật khẩu mở khóa 1 lần: Mật khẩu mã số mở khóa chỉ có tác dụng 1 lần.

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 4, ấn #. Sau đó ấn phím 3, ấn #. Sau đó nhập mã số ( 6 số bất kỳ), ấn #. Nhập lại mã số lần 2, ấn # để xác nhận. Nếu muốn hủy tính năng thì thao tác tương tự như khi kích hoạt.

Cài đặt thêm số thứ tự ID trước khi nhập mật khẩu

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #
 • Bước 3: Ấn phím 4, ấn #. Sau đó ấn phím 4, ấn #. Ấn # để xác nhận là để kích hoạt tính năng này. Nếu muốn hủy tính năng thì thao tác tương tự như khi kích hoạt.

Cài đặt âm thanh hướng dẫn: Tắt hoặc mở âm thanh hướng dẫn bằng tiếng Anh.

 • Bước 1: Ấn  nút SET phía sau hộp chứa pin nghe thấy tiếng TÍT báo hiệu, màn hình hiển thị số sẽ sáng đèn.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu Admin, ấn #.
 • Bước 3: Ấn phím 4, ấn #. Sau đó ấn phím 5, ấn #. Ấn # để xác nhận. Nếu muốn Hủy tính năng thì thao tác tương tự như khi kích hoạt.

III. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Tháo 1 viên pin để ngắt nguồn điện sau đó ấn giữ nút SET đồng thời lắp lại pin vừa tháo cho đến khi có tiếng TIT thì thả tay giữ nút SET. Trong vòng 5s sau khi thả tay sẽ có tiếng hú báo động khóa đã khôi phục cài đặt gốc.

Khi đó các bước cài đặt quay lại từ đầu như mục I.

post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỆ THỐNG SHOWROOM

Hà Nội: Showroom LK (liên khu) 16 Khu ĐT Tây Nam, Linh Đàm, Hoàng Mai

LK (liên khu) 16 Khu ĐT Tây Nam, Linh Đàm

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

VĨNH PHÚC – SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG & NỘI THẤT TRANG TRÍ V-HOME

QUẤT LƯU, BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC (SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG & NỘI THẤT TRANG TRÍ V-HOME)

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

Ninh Bình: Trần Hưng Đạo – P. Ninh Khánh – TP Ninh Bình

Trần Hưng Đạo – P. Ninh Khánh – TP Ninh Bình

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

Ninh Bình: Núi Vàng, tổ 15, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình

Núi Vàng, tổ 15, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình

Điện thoại:

Phú Thọ: Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì

Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì

Điện thoại:

Hải Phòng: Đường số 5 KĐT ven sông Lạch Tray – Cầu Rào 2 đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Đường số 5 KĐT ven sông Lạch Tray - Cầu Rào 2 đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại:

Showroom OSUNO Hà Nội: Nguyễn Xiển – Phường Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Số 47 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 19009292

Có chỗ đậu ô tô

Quảng Ninh: 114 Trưng Vương. TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Số 114 - P.Trưng Vương - TP.Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại:

Showroom OSUNO TP. HCM: 406/5 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM

406/5 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM

Điện thoại: 0858522533

Đại lý OSUNO Nguyên Đà: Xô Viết Nghệ Tĩnh- Khuê Trung- Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khuê Trung- Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

Đại lý OSUNO Quảng Bình: Đường Hai Bà Trưng- Đồng Hới – Quảng Bình

Đường Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

OSUNO Đà Nẵng: Mai Chí Thọ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Mai Chí Thọ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

Quảng Bình: Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

Chi nhánh Đà Nẵng: Số 52, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số 52, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại:

Thanh Hóa: Khu phố Ninh Thành, P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn

Khu phố Ninh Thành, P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn

Điện thoại:

KHÁCH HÒA-34 HƯƠNG SƠN, PHƯỚC HÒA, NHA TRANG

Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông VDC

Điện thoại: 0913124007

Nghệ An: Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An

Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

Có chỗ đậu ô tô

Bình Thuận: Châu Văn Liêm, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Châu Văn Liêm, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại:

Quảng Bình: Nguyễn Tri Phương, Nam Lí, Đồng Hới, Quảng Bình

Nguyễn Tri Phương, Nam Lí, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

Nghệ An: Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An

Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

Chat Zalo
19009292